Thursday, 1 October 2020
 

แหล่งศึกษาธรรมชาติ เขาเจ้าเมืองชุมพร

เขาเจ้าเมือง

เขาเจ้าเมืองชุมพร ในพื้นที่นี้มีหน่วยงานหลวงที่เป็นศูนย์การศึกษาแหล่งธรรมชาติทางทะเลในจังหวัดชุมพร ก่อตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2543 มีหน้าที่ทำการศึกษาและวิจัยธรรมชาติทางทะเลฝั่งอ่าวไทย แต่นักท่องเที่ยวจะรู้จักกันในชื่อของเขาเจ้าเมืองชุมพรที่มีจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด เพราะมองเห็นเกาะต่าง ๆ ได้มากมาย

เขาเจ้าเมืองชุมพร  เดิมมีชื่อว่า เขาปู่โสม และต่อมาได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น เขาเจ้าเมือง  โดยนายลิขิต  รัตนสังข์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรสมัยในสมัยนั้น บริเวณยอดเขาเจ้าเมืองเป็นลานชมวิว ซึ่งมีศาลาพักผ่อนและเป็นจุดชมวิว ธรรมชาติทะเลชุมพรที่สวยงาม

บริเวณจุดสูงสุดของเขาเจ้าเมืองชุมพรมีพระพุทธธาตุ เจดีย์ศรีชุมพร ซึ่งนายประยูร พรหมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง โดยเริ่มทำพิธีศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2537 และสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในพระพุทธธาตุเจดีย์ศรีชุมพรเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2537

เขาเจ้าเมืองชุมพร สามารถเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นท้องทะเลอ่าวไทยได้       แล้วยังมีสวนพฤกษศาสตร์เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ป่าดิบชื้น และพันธุ์ไม้สมุนไพร อีกทั้งยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ้าเมือง  เป็นเส้นทางศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นและพันธุ์ไม้ป่าชายหาด บางชนิด ประกอบด้วยสถานีศึกษาธรรมชาติสถานีย่อย จำนวน 12 สถานี มีระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ 30 นาที

เขาเจ้าเมือง

ลักษณะภูมิทัศ เป็นภูเขาที่ไม่ค่อยสูงตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณหาดทรายรี บนยอดเขาเจ้าเมืองเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทิวทัศน์ของชายทะเลชุมพรเกาะแก่งต่างๆ บนพื้นที่ของจุดชมวิวมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้สามารถชมทิวทัศน์ได้กว้าง นอกจากนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรได้ทำทางเดินศึกษาธรรมชาติโดยเริ่มต้นจากจุดชมวิว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินป่าศึกษาพันธุ์ไม้ชายหาดที่สำคัญ อาทิ ต้นตีนเป็ด หวาย กระทิง เตยทะเล

การเดินทางไปที่เขาเจ้าเมืองชุมพร อยู่ห่างจากหาดทรายรีไม่ไกลมากนัก จากหาดทรายรีไปตามถนนลาดยาง  เลียบริมทะเล ประมาณ 1 กิโลเมตรแยกขวาไปตามถนนลาดยางอีกประมาณ 1 กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายขึ้นเนินเขาอีกประมาณ 400 เมตร  สำหรับการมาท่องเที่ยวเขาเจ้าเมือง  สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี

สิ่งที่น่าสนใจในเขาเจ้าหลักเมืองชุมพร
ชมทิวทัศน์ทางทะเล และหมู่เกาะใหญ่น้อย
ศึกษาธรรมชาติ
ไหว้พระพุทธธาตุเจดีย์ศรีชุมพร

อีกทั้งยังมี ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์นิทรรศการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ตั้งอยู่ใกล้ลานชมวิวเขาเจ้าเมือง แสดงนิทรรศการแนะนำที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ติดต่อการเดินทางของอุทยานแห่งชาติทางทะเล ทั้ง 26 แห่ง