Sunday, 9 August 2020
 

มาฟังวิชาการเรื่องมะเร็ง

วันนี้ได้รับโอกาสดีๆ จากโรงพยาบาลเปาโล เชิญมาฟังวิชาการเรื่องมะเร็งเเละอาหารต้านมะเร็งกับคุณหมอในการบรรยายเรื่องโรคมะเร็ง ทำให้รู้ได้เลยว่ามะเร็งอยู่ใกล้ตัวเรามาก

การเกิดมะเร็ง ไม่ใช่เพียง พฤติกรรมการกินอาหาร อากาศ ความเครียด เเต่รวมถึงเพศสัมพันธ์ก็มีโอกาสเกิดมะเร็งขึ้นด้วย ทำให้เข้าใจเลยว่า ที่ปรึกษาการเงิน มุ่งเน้นให้เงินเติบโตผ่านการลงทุนอย่างเดียวไม่ได้ เเต่ต้องปกป้องเงินผ่านการทำประกันควบคู่กันไปชีวิตเราถึงจะมีความสุข