Sunday, 9 August 2020
 

ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส

ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส ให้ความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาลเครือ BDMS กว่า 45 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยและกัมพูชา ด้วยวงเงินสูงถึง 100 ล้านบาทต่อปี

  • ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาลทั้ง ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลอดบุตร  ทันตกรรมและสายตา
  •  พิเศษ คุ้มครองค่ารักษาเชิงป้องกันประกอบด้วย ค่าฉีดวัคซีน  ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
  •  คุ้มยิ่งกว่า! ด้วยค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่าฉายแสง ค่าศัลยกรรมตกแต่งอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือโรคมะเร็ง แบบจ่ายตามจริง

    BDMS-Allianz

รายละเอียด และผลประโยชน์ความคุ้มครอง

เครือข่ายโรงพยาบาลในเครือ BDMS