Sunday, 9 August 2020
 

ประกันสุขภาพ ปลดล็อก เอ็กซ์ตร้า

โชคดีที่ทำประกันสุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า ก่อนป่วย หมดห่วงเรื่องค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วย นอน รพ.จ่ายตามจริง เน้นๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการรักษา  เลือกความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 2-10 ล้านบาทต่อปี 

 • จัดเต็มเรื่องค่ารักษาสูงสุด 10 ล้านบาทต่อปี  ค่าผ่าตัด ล้างไต ฉายแสง เคมีบำบัด ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าห้องแล็บ   ค่ากายภาพบำบัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัด ค่าห้องผ่าตัด ค่าวางยาสลบ เราจ่ายให้หมดตามจริง
 • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี พร้อมความคุ้มครอง พิเศษ! คุ้มครองผู้ป่วยนอก เช่น กรณีอุบัติเหตุที่รักษาภายใน 24 ชั่วโมงแรก ล้างไต ฉายแสง เคมีบำบัด 
 • ต้องตอบคำถามและตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า
 • เบี้ยประกันภัยถูกลงกว่าประมาณ 30% หากคุณเลือกมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนแรก

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
MHPE-Allianz

รายละเอียดแบบประกัน
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • จำกัด 1 สัญญาต่อผู้เอาประกันภัย 1 ท่านเท่านั้น
 • จำนวนผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ 2,000,000 – 10,000,000 บาท
 • สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงแพทย์ทางเลือก
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ
 • การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศ ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ประกันสุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย