Monday, 10 August 2020
 

ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

ใหม่! ประกัน “สุขภาพเด็กเหมาจ่าย” ช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลลูกรักสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี

ประกัน “สุขภาพเด็กเหมาจ่าย” ให้ลูกรักของคุณได้รับการรักษาเต็มที่และดีที่สุดเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คุณพ่อคุณแม่สบายใจ หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย

 • ความคุ้มครองสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 11 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่และความคุ้มครองจะเพิ่มเป็น 2 ล้านบาทต่อปี
 • แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลกรณีต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติแหตุ รวมทั้งการผ่าตัดหรือหัตถการที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
 • จ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
 • สามารถใช้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (คลิกเพื่อดูรายละเอียดบริการดูแลคุณยามพักฟื้น)
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย

รายละเอียดแบบประกัน
 • สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วันถึง 10 ปี
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย