Monday, 10 August 2020
 

ประกันมะเร็งหายห่วง

โรคมะเร็งเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องยาวนาน ค่ารักษาเป็นล้านๆ ถ้าเป็นขึ้นมาคงเดือดร้อนกันทั้งบ้าน จะดีกว่ามั้ย?…หากมีใครมาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอนของการรักษา
สัญญาเพิ่มเติมประกันมะเร็งหายห่วง ช่วยคุณแบ่งเบาภาระค่ารักษาโรคมะเร็ง ในทุกขั้นตอนของการรักษา สูงสุดถึง 9 ล้านบาท* นานถึงอายุ 85 ปี…ในราคาเบาๆ

 • คุ้มครองแบบครบวงจร…ไม่ว่ามะเร็งระยะใด ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษา ติดตามผลรวมถึงการฟื้นฟูร่างกาย และเยียวยาจิตใจ
 • วงเงินค่ารักษาสูง…เบิกค่ารักษาโรคมะเร็งได้ตามจริง ให้วงเงินค่ารักษามะเร็ง 3 ล้านบาทต่อมะเร็ง 1 ชนิด สูงสุด 9 ล้านบาท* คุ้มครองต่อเนื่องจนอายุ 85 ปี
 • ไม่ต้องนอน รพ. ก็เบิกได้… เช่น เคมีบำบัด ฉายแสง
 • เบี้ยประกันภัยไม่แพง…เบี้ยประกันภัยเพียงเดือนละ 201 บาท (สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี)
 • รับเงินก้อน กรณีเสียชีวิต…ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

*เสียชีวิตจ่ายน้อย…แต่จัดเต็มเรื่องค่ารักษาวงเงินสูงสุด 9 ล้านบาท
เรานำเงินมาทุ่มให้กับค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่ว่าจะเป็น ค่าผ่าตัด ค่าคีโม ค่าฉายแสง (คุ้มครองแบบครบวงจรตั้งแต่การวินิจฉัย / การรักษา / ติดตามผล สำหรับมะเร็งทุกระยะ)

*ถ้าเคยเป็นมะเร็งมาก่อนทำประกันมะเร็งหายห่วง ไม่ได้
แต่ถ้ายังไม่เคยเป็นมะเร็งเราคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ 85 และไม่ว่าจะกี่ครั้งหลังทำประกันเราก็คุ้มครองต่อเนื่องจนกว่าวงเงินจะหมด

*จำกัดค่าห้อง…แต่เราคุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
จัดเต็มค่ารักษา เพราะเราเชื่อว่า มะเร็ง ≠ ตาย เราจึงอยากให้คุณนำเงินส่วนใหญ่ไปใช้กับการรักษาพยาบาล และเราก็คุ้มครองมะเร็งทุกระยะตั้งแต่วันแรกที่ตรวจพบจนถึงวันสุดท้ายที่คุณรักษา

วิดีโอคอลกับคุณหมอได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (การบริการมีเงื่อนไข กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ)

รายละเอียดการรับประกันภัย

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16 – 60 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • ซื้อได้ 1 สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
  * สำหรับแผน 3

  ประกันมะเร็งหายห่วง

ประกันมะเร็งหายห่วง

เบี้ยประกันเริ่มต้น 1,514 บาท ต่อเดือน

โดยคำนวณจากเพศชาย อายุ 35 ปี อาชีพขั้น 1 และ 2 ที่ไม่เสี่ยงอันตราย โดยมีสัญญาหลักเป็นประกันสุขภาพ มาย โฮล ไลฟ์ A90/21  เบี้ยที่จ่ายไปรับคืนเมื่อ อายุ 90 และหากเสียชีวิตก่อนครอบครัวก็จะได้รับผลประโยชน์แทน ขั้นต่ำ 300,000 บาท โดยมีสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมเป็นค่าห้อง 2,400 บาท และเพิ่มเติมสัญญา มะเร็งหายห่วง ได้รับเงิน 1,000,000 บาท เมื่อพบมะเร็ง 1 ชนิด สูงสุดได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท

เบิกค่ารักษาโรคมะเร็งได้ตามจริงสูงสุดถึง 9,000,000 บาท คุ้มครองจนถึงอายุ 85 ปี  ผู้ที่มีอายุ 16 – 60 ปี จึงจะทำได้ ต่ออายุ ได้ถึง 84 ปี 

ประกันมะเร็งหายห่วง

ข้อยกเว้นความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
 • ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ยกเว้นในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป หากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยตามส่วนเมื่อหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัย ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระมาแล้วทั้งหมดด้วย
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาโรคมะเร็ง

สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกิดขี้นไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องมาจากกรณีดังนี้

 • อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้ หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม และเป็นสาเหตุสัมพันธ์กับโรคมะเร็งที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ รวมถึงมะเร็งที่เกิดขึ้นซ้ำหรือแพร่กระจายจากส่วนอื่น โดยที่มะเร็งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกนั้น เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
 • การปนเปื้อนทางนิวเคลียร์ สารชีวภาพ หรือสารเคมี ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็ง
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป ไม่ว่าจะปรากฎผลการตรวจเป็นบวกเกี่ยวกับโรคมะเร็งหรือไม่ก็ตาม การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษา โดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์หาโรคมะเร็งเพื่อการป้องกัน โดยไม่มีสัญญาณหรือประวัติของโรคมะเร็งมาก่อน การใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจรักษาที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า
หมายเหตุ
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่ออประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย เป็นการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตมาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • สามารถใช้บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ประกันมะเร็งหายห่วง เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วง