Monday, 10 August 2020
 

ตัวอย่างผู้เลือกลงทุนในแบบ Unit-Linked

01 Jan 2020
95

ตัวอย่างผู้เลือกลงทุนในแบบประกัน Unit Linked
คุณสมชาย อายุ 35 ปี มีความต้องการเตรียมเงินการศึกษาให้บุตร อายุ 5 ขวบ ซึ่งเมื่อบุตรมีอายุ 18 ปี จะต้องเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ใช้เงินปีละ 250,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปี จึงจะจบปริญญาตรี

คุณสมชายมีการเตรียมการไว้ว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เขาต้องการมีเงิน 5 ล้านบาทไว้ให้บุตรเรียนให้จบ ภายใต้ข้อจำกัดที่ว่า คุณสมชายมีงบเดือนละ 10,000 บาท และระยะเวลาการออม 12 ปี เราลองมาดูวิธีการจัดการของคุณสมชาย เมื่อ คุณสมชายเลือกแบบประกัน Unit Linked เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเขากันครับ

วางแผนการเงินของคุณสมชาย
1. คุณสมชายซื้อประกันแบบยูนิตลิงค์ โดยชำระเบี้ยปีละ 120,000 บาท และเลือกทุนประกันชีวิต (55 เท่า) ที่ 6,600,000 บาท

2. เมื่อชำระเบี้ยครบ 13 ปีแล้วคุณสมชายทำเรื่องขอถอนเงินในปีที่ 14 มาจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้บุตรตอนเรียนมหาวิทยาลัย 4 ปี ปีละ 250,000 บาท

3. เมื่อบุตรเรียนจบปริญญาตรีแล้ว คุณสมชายอายุ 50 ปี หมดห่วงเรื่องบุตรแล้ว คุณสมชาย จึงไปทำเรื่องขอลดทุนประกันลงเหลือ 25 เท่าของเบี้ย คือ 3,000,000 บาท แล้วจ่ายเบี้ยต่อไปถึง อายุ 60 ปีหรือ วัยเกษียณจากการทำงาน

เราลองมาดู Port ของ คุณสมชาย ตอนอายุ 60 ปีกันครับว่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่?

กรณีผลตอบแทนเฉลี่ย  6% 8%
อายุ 60 ปี   3,583,741 5,472,712

ผลประโยชน์ที่คุณสมชายจะได้รับ เมื่อวางแผนการเงินครั้งนี้
1. มอบทุนการศีกษาให้กับบุตร (250,000 * 4) คือ 1,000,000 บาท โดยถอนเงินจากกองทุนของ ประกัน Unit Linked
2. สามารถเป็นกองทุนเกษียณ จากกองทุนของ ประกัน Unit Linked
3. กรณีคุณสมชายเสียชีวิต บุตรของคุณสมชายจะได้รับเงินผลประโยชน์ โดย
3.1 เลือกทุนประกันไว้ที่ 55 เท่า
จะได้ผลประโยชน์ทั้งหมด : 6,600,000 + 3,583,741 = 10,183,741‬ บาท
3.2 เลือกทุนประกันไว้ที่ 25 เท่า
จะได้ผลประโยชน์ทั้งหมด : 3,000,000 + 3,583,741 = 6,583,741 บาท

ที่มา
www.checkraka.com/knowledge/saving-2-68/1677461
www.pexels.com