Monday, 10 August 2020
 

การทำประกันแบบกลุ่มบุคคล

การทำประกันแบบกลุ่มบุคคลคือ การทำประกันภัยสำหรับบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกันโดยผู้เอาประกันแต่ละคนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันในทางใดทางหนึ่งและมีความเสี่ยงในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเช่น การทำประกันสุขภาพแบบกลุ่มบุคคลสำหรับพนักงานที่ทำงานในบริษัทเดียวกัน หรือการทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน

                โดยหากเป็นการทำประกันภัยกลุ่มสำหรับพนักงานบริษัทก็ถือเป็นการให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานนอกเหนือจากการประกันสังคมที่บังคับตามกฎหมาย และยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทเองในกรณีที่บริษัทอาจขาดแรงงานหากพนักงานเสียชีวิต ส่วนกรณีการทำประกันกลุ่มสำหรับเด็กนักเรียนนั้นก็ถือเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เด็กนักเรียนซึ่งอยู่ในวัยที่ยังขาดความระมัดระวัง และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงสำหรับโรงเรียนที่อาจต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่เด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ ด้วยเหตุนี้จึงถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้มีส่วนได้เสียในตัวพนักงาน และโรงเรียนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในตัวนักเรียน อันทำให้องค์กรต่างๆเหล่านี้สามารถเข้ามาเป็นผู้เอาประกันให้แก่กลุ่มบุคคลในความดูแลของตนได้ตามหลักการที่ว่าผู้เอาประกันต้องมีส่วนได้เสียกับบุคคลได้รับการทำประกันชีวิตโดยการทำประกันภัยแบบกลุ่มนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1.การทำประกันชีวิตกลุ่ม
                โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มนั้นบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ มักจะทำให้กับพนักงานของตนเอง โดยบริษัทประกันในท้องตลาดก็จะมีข้อกำหนดในเรื่องจำนวนพนักงานที่แตกต่างกันไป บางแห่งอาจรับทำประกันให้บริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป บางบริษัทก็อาจกำหนดจำนวนขั้นต่ำไว้มากกว่านั้น โดยกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งในและนอกเวลาการทำงาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยก็ตามและอาจมีข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินตามวงเงินการประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ที่ลูกจ้างได้ระบุเอาไว้

2.การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
                ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมถึงคุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะต่างๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น มือ นิ้วมือ เท้า สายตา เป็นต้น โดยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทประกันบางแห่งอาจกำหนดให้มีความคุ้มครองในส่วนของวงเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุซึ่งการทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มนี้ยังสามารถช่วยลดภาระของนายจ้างในส่วนของกองทุนเงินทดแทนได้อีกด้วย

3.การประกันสุขภาพกลุ่ม
                ให้ความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทั้งกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตามวงเงินที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆได้อีกด้วย เช่น ความคุ้มครองด้านทันตกรรม ความคุ้มครองกรณีตั้งครรภ์และคลอดบุตร เป็นต้น

                ทั้งนี้วิธีการออกกรมธรรม์สำหรับการทำประกันภัยกลุ่มนั้นบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์หลักเพียงฉบับเดียวมอบไว้ให้กับหน่วยงานที่เป็นผู้เอาประกัน และจะออกหลักฐานเป็นเอกสารรับรองการมีประกันภัยซึ่งโดยปกติจะออกเป็น “บัตรประกันอุบัติเหตุ หรือบัตรประกันสุขภาพ”ให้กับสมาชิกที่เป็นลูกจ้างหรือเด็กนักเรียนไว้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือใช้สิทธิรักษาพยาบาลกรณีมีการเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น

ขอบคุณรูปภาพจาก
https://pixabay.com